Mzdy a personalistika

Vedieme mzdovú a personálnu agendu v nasledujúcom rozsahu.

 MZDY

√ podklady pre spracovanie miezd od klienta – evidencia dochádzky
√ rekapitulácie miezd
√ prehľady ceny práce
√ evidencia zrazenej dane z príjmu zo závislej činnosti
√ výplatné pásky pre zamestnancov
√ zrážky zamestnancov zo miezd
√ bankové príkazy zo miezd
√ spracovanie výkazov pre všetky príslušné zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu
√ sprac. mesačných prehľadov a roč. hlásení pre daň. úrad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
√ tvorba sociálneho fondu
√ prehľad dovoleniek
√ evidencia práceneschopnosti zamestnancov, potvrdenia pri PN pre Sociálnu poisťovňu
√ evidencia materských a rodičovských dovoleniek zamestnancov
√ štatistické výkazy
√ ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
√ ročné zúčtovanie dane z príjmu zo závislej činnosti

 PERSONALISTIKA

√ príprava pracovných zmlúv, dohôd v zmysle ZP, dohôd o hmotnej zodpovednosti, a obdobných pracovných zmlúv
√ prihlášky a odhlášky zamestnancov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne
√ potvrdenia o príjme
√ vedenie personálnej evidencie
√ výstupy pri ukončení pracovného pomeru