Vedenie podvojného účtovníctva

Podvojné účtovníctvo vedú podnikateľské subjekty zapísané v obchodnom registri.

♦ vedenie účtovnej evidencie v sústave podvojného účtovníctva
♦ účtovný denník
♦ hlavná kniha
♦ evidencia DPH a spracovanie daňových priznaní k DPH
♦ evidencia pohľadávok a záväzkov
♦ evidencia peňažných prostriedkov na bankových účtoch (výpisy z bankových účtov) a v hotovosti (pokladničná kniha)
♦ evidencia drobného majetku
♦ evidencia investičného majetku, inventárne knihy, inventárne karty
♦ výpočet odpisov investičného majetku
♦ evidencia sociálneho fondu
♦ spracovanie účtovnej závierky a vypracovanie daňového priznania
    - súvaha
    - výkaz ziskov a strát
    - poznámky k účtovnej závierke
♦ spracovanie štatistických výkazov
♦ rekonštrukcia, prípadne spätné spracovanie účtovnej evidencie